تیر ۵, ۱۳۹۴

اختصاص بودجه به بخش خصوصی در صنعت تولید

کمبود نقدینگی نزدیک ترین واژه ای است که برای بیان مشکلات صنعت ، در ذهن هر فرد تداعی می شود. حال سوال این جاست که چرا همواره صنعت از کمبود نقدینگی رنج برده است؟ به عقیده ی نگارنده مهم ترین مشکلات صنعت، از زمانی  شروع شد که استراتژی توسعه ی خود را بازار آزاد قرار دادیم . هدف اصلی در مطرح شدن بازار آزاد، کاهش نیاز به دولت و خصوصی سازی بوده است.

در اقتصاد ایران میزان دخالت دولت در شرایط جنگ ( درشرایطی که بیش از پیش نیاز به دولت در اقتصاد ایران افزایش یافته بود ) حدود ۴۰ درصد بوده است. بعد از جنگ با هدف کاهش میزان دخالت ۴۰ درصدی دولت ، کاری کردیم که  از سال ۷۰ تاکنون هرگز میزان دخالت دولت از ۶۰ کاهش نیافته است به گونه ای که این میزان دخالت دولت در سال ۸۹ چیزی  حدود ۸۶ درصد بوده است . هدف از  بیان این آمار ها چیست ؟ هدف این است که بگوییم برای صنعتی شدن ، استراتژی ای انتخاب کردیم که این استراتژی عاملی برای نابودی صنعت شد که  به تبع آن نیاز به دولت را همواره در خود زنده می کرد ( در حالی که به دنبال کاهش دخالت دولت در اقتصاد بوده ایم ) بدتر شدن فضای کسب و کار، دور شدن از شرایط رقابتی، عدم قدرت رقابت پذیری بخش های تولیدی، ایجاد فضای ناامن برای سرمایه گذاری و افزایش ریسک های فعالیت های تولیدی، همه و همه از ثمرات استراتژی صنعتی شدن در ایران بوده است.

برای این که صنعتی بشویم به دو امر بسیار تکیه کردیم، یک کاهش دخالت دولت از طریق سپردن اقتصاد به مکانیزم بازار آزاد  و دو  انباشت سرمایه های فیزیکی. توجه به این دو عنصر برای صنعتی شدن عاملی برای توسعه نیافتگی اقتصاد ایران شده است. البته توجه به سرمایه های فیزیکی قبل از توجه به بازار آزاد صورت گرفته بود.

خبرها
About admin